Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2024 z 27.03.2024
Dyrektora PiGBP Jerzmanowice

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG 
Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach

ROZDZIAŁ I

ZNACZENIE POJĘĆ ZASTOSOWANYCH W REGULAMINIE

§ 1

Ilekroć w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach jest mowa o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach i 3 filii wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2024 Dyrektora PiGBP w Jerzmanowicach z dnia 27 marca 2024 r.
 2. Bibliotece – rozumie się przez to Bibliotekę główną w Jerzmanowicach i 3 filie biblioteczne          
  w Sąspowie, Racławicach i Przegini.
 3. Zbiorach / materiałach bibliotecznych – rozumie się przez to książki, zbiory specjalne tj.: materiały audiowizualne (audiobooki), zinwentaryzowane zbiory elektroniczne oraz gry.
 4. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną (dorośli, młodzież i dzieci) będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Cudzoziemca posiadającego stały lub tymczasowy adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, korzystającą / korzystającego z Biblioteki.
 5. Użytkowniku niepełnoletnim – rozumie się przez to Użytkownika w wieku poniżej 18-go roku życia.
 6. Użytkowniku pełnoletnim – rozumie się przez to Użytkownika w wieku powyżej 18-go roku życia.
 7. Karcie zapisu – rozumie się przez to dokument zawierający: a) nazwisko, imię, imiona rodziców, kategorię zawodową (osoby uczące się, pracujące i inne), PESEL, datę urodzenia, adres zameldowania i korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), b) oświadczenie Użytkownika
  o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień,
  c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych wskazanych przez Użytkownika w Karcie zapisu w celu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, d) dane rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku Użytkowników niepełnoletnich.
 8. Karcie bibliotecznej – rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie Karty zapisu
  i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym umożliwiający korzystanie ze zbiorów
  i usług Biblioteki.
 9. Prolongacie – rozumie się przez to przesuniecie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów należących do Biblioteki.
 10. Przetrzymaniu – rozumie się przez to niezwrócenie przez Użytkownika wypożyczonych uprzednio zbiorów w terminie określonym przepisami niniejszego Regulaminu.
 11. Księgozbiorze podręcznym – rozumie się przez to celowo dobraną i wydzieloną w Czytelni część Zbiorów, składającą się głównie z wydawnictw informacyjnych, udostępnianych na miejscu.
 12. Stanowisku komputerowym – rozumie się przez to wydzielone stanowisko, wyposażone w sprzęt komputerowy, przeznaczony do korzystania przez Użytkowników.

ROZDZIAŁ II

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUGI PRAWO KORZYSTANIA I PRAWO KORZYSTANIA

 1. Zbiory PiGBP w Jerzmanowicach są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne.

2. Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna, która umożliwia korzystanie
z Biblioteki głównej i z 3 filii Biblioteki na terenie gminy.

3. Kartę biblioteczną otrzymuje Użytkownik Biblioteki przy zapisie. Pierwsze wydanie karty jest bezpłatne. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty bibliotecznej, opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 5 zł. Oświadczenie o utracie karty bibliotecznej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. W celu otrzymania karty bibliotecznej należy:

– okazać ważny dowód tożsamości (np. dowód osobisty, paszport);

– podpisać wypełnioną kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.

5. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie:

– tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz

– pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na druku karty zapisu.

6. Użytkownik rezygnujący z usług Biblioteki, ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych
z ewidencji Użytkowników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że Użytkownik zwrócił wszystkie wypożyczone zbiory i nie ma żadnych zaległych zobowiązań wobec Biblioteki. Usunięcie danych osobowych z ewidencji Użytkowników odbywa się po przedłożeniu do Biblioteki przez Użytkownika wypełnionego i podpisanego „Wniosku o usunięcie danych osobowych z bazy danych Użytkowników PiGBP w Jerzmanowicach”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7. Użytkownik, który zgłosi wniosek o likwidację konta bibliotecznego jest zobowiązany do zwrotu karty bibliotecznej.

8. Użytkownik wypożycza książki osobiście, okazując każdorazowo kartę biblioteczną lub dokument potwierdzający tożsamość. Karty bibliotecznej nie wolno nikomu odstępować.

9. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, który zablokuje konto. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.

10. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania i / lub adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku, pisma kierowane do Użytkownika na dotychczasowy adres będą uważane za doręczone.

11. Użytkownik przychodzący do Biblioteki z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie
w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

12. Użytkownicy wprowadzający na teren Biblioteki psy, koty lub inne zwierzęta domowe są zobowiązani do:

– zachowania środków ostrożności zapewniających pełną kontrolę nad zachowaniem zwierząt oraz ochronę zdrowia i życia ludzi;

– niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta;

– zapewnienia, by zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia.

Psy należy prowadzić na smyczy. Zabrania się wprowadzania na teren Biblioteki zwierząt, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt. Bibliotekarz może nakazać wyprowadzenie zwierząt osobom, które nie będą stosowały się do powyższych zasad.

13. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia i spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich Użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

14. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

15. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:

– zachowujących się agresywnie wobec innych Użytkowników lub bibliotekarzy;

– używających słów powszechnie uznanych za obraźliwe;

– nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających.

II WYPOŻYCZANIE

 1. W wypożyczalni obowiązuje system wolnego dostępu do półek.
 2. Użytkownik wypożycza materiały biblioteczne osobiście, okazując każdorazowo kartę biblioteczną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Wypożyczyć można jednorazowo 5 materiałów na okres 35 dni. Więcej – za zgodą bibliotekarza.
 4. Wypożyczone zbiory można prolongować:

– e-mailowo, poprzez kontakt ze stroną biblioteki na portalu Facebook  – najpóźniej do godziny 12.00 w dzień terminu zwrotu,

– telefonicznie,

– bezpośrednio u bibliotekarza

– za pośrednictwem katalogu on-line lub aplikacji mobilnej Sowa MOBI.

Termin zwrotu prolongować można trzy razy, najpóźniej w dniu upływu terminu. Samodzielna prolongata internetowa możliwa jest dwukrotnie.

5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego, jeżeli Użytkownik zwróci się z taką prośbą przed upływem terminu zwrotu i danej pozycji nie zamówił inny Użytkownik Biblioteki.

6. Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin zwrotu materiałów bibliotecznych, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, literatura popularnonaukowa, podręczniki itp.).

7. Po upływie terminu zwrotu lub wykorzystaniu obowiązujących limitów prolongat, Biblioteka nie ma obowiązku dalszego przedłużania terminu wypożyczeni zbiorów.

8. Na życzenie Użytkownika Biblioteka może zamówić lub zarezerwować materiały biblioteczne lub Użytkownik może dokonać tych czynności samodzielnie przez Internet.

9. Użytkownik korzystający z katalogu on-line lub aplikacji mobilnej Sowa MOBI, po zalogowaniu
w systemie, ma możliwość zamówień lub rezerwacji zbiorów.

10. Rezerwowaną książkę należy odebrać w ciągu pięciu dni roboczych licząc od dnia złożenia rezerwacji. Po upływie tego terminu materiały mogą być udostępnione innemu Użytkownikowi, a rezerwacja może zostać skasowana.

11. Użytkownik jest zobowiązany poinformować Bibliotekę o rezygnacji z rezerwacji / zamówień osobiście, telefonicznie, mailowo, Facebookowo lub anulować je poprzez własne konto.

12. Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych korzysta się wyłącznie na miejscu.

III KAUCJE

 1. Biblioteka może pobrać kaucję w przypadku, gdy Użytkownik nie jest stałym mieszkańcem terenu obsługiwanego przez Bibliotekę.

2. Wysokość kaucji ustala bibliotekarz, w wysokości 30,00 zł lub wyższej za jeden wypożyczony wolumin, w zależności od rynkowej wartości wypożyczanego materiału. Wysokość kaucji określa bibliotekarz.

3. Użytkownik, który zamierza wycofać kaucję, winien poinformować o tym bibliotekę trzy dni przed terminem wycofania. Kaucja nie jest oprocentowana i jej zwrot nie uwzględnia skutków inflacji.

4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni przez Użytkownika, kaucje nieodebrane przechodzą na dochody Biblioteki.

IV POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną
  i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Użytkownik.
 3. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiału bibliotecznego, Użytkownik jest zobowiązany do odkupienia takiego samego materiału (rodzaj, tytuł, wydanie to samo lub późniejsze), a jeżeli nie jest to możliwe – innego materiału wskazanego przez Bibliotekę lub wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości wyznaczonej przez Bibliotekę.
 4. Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.

V PRZETRZYMANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony Regulaminem Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,30 zł za 1 materiał biblioteczny, za każdy dzień po terminie zwrotu.

2. W przypadku przetrzymania materiałów ponad określony termin, opłata, o której mowa w ustępie 1, naliczana jest przez elektroniczny system wypożyczeń.

3. Do Użytkowników, którzy udostępnili swoje adresy e-mailowe, wysyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej przypomnienia – na trzy dni przed datą zwrotu informujące o zbliżającym się terminie oraz upomnienia – wysyłane cyklicznie po przekroczeniu terminu wypożyczenia zbiorów.

4. Powiadomienia powyższe mają jedynie charakter pomocniczy oraz informacyjny i ich niedostarczenie do skrzynki e-mailowej Użytkownika nie stanowi podstawy do obniżenia bądź anulowania naliczonej opłaty za przetrzymanie materiałów. Powiadomienia są generowane automatycznie przez system
i za ich wysłanie nie pobiera się opłat.

5. Za każdy wysłany pocztą tradycyjną monit Biblioteka pobiera opłatę za zwrot kosztów przesyłki zgodnie z aktualnym cennikiem.

6. Do 35 dni od dnia powstania zobowiązania (przetrzymanie i opłata w wysokości min. 5,00 zł lub sama zaległość finansowa), Użytkownik może korzystać ze wszystkich usług Biblioteki, za wyjątkiem możliwości wypożyczenia materiałów i pobrania kodu zdalnego dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych, z zastrzeżeniem ustępów 5 i 6. Po upływie 35 dni konto Użytkownika zostaje zablokowane do czasu uregulowania zobowiązań w stosunku do Biblioteki.

7. Użytkownik może ponownie wypożyczać materiały biblioteczne po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Użytkownik może uzyskać zgodę na udostępnienie lub prolongatę materiałów bibliotecznych, pomimo nieuregulowania zobowiązań wobec Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz z Biblioteki głównej lub filii, z której pochodzą udostępnione materiały.

8. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 13-go roku życia, mogą jednorazowo wypożyczyć materiały mimo nieuregulowanej opłaty za przetrzymanie, o ile wynosi ona poniżej 10,00 zł.

9. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata materiałów, Biblioteka nie nalicza opłat za przetrzymanie zbiorów za dni, w których zwroty były niemożliwe.

10. W przypadku udokumentowanej, niezależnej od Użytkownika lub niezawinionej niemożności zwrotu wypożyczonych zbiorów, a także ze względu na ważny interes społeczny, Dyrektor Powiatowej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach może podjąć decyzję o nie naliczeniu opłaty lub jej naliczeniu w niepełnej wysokości.

11. Jeżeli Użytkownik, mimo upomnień i monitów wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu materiałów lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

ROZDZIAŁ III

REGULAMIN CZYTELNI ORAZ CZYTELNI KOMPUTEROWEJ

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z czytelni lub/i czytelni komputerowej wraz z dostępem do Internetu mają wszyscy Użytkownicy Biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni oraz czytelni komputerowej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik korzystający z czytelni komputerowej ma obowiązek wpisać się do zeszytu odwiedzin (imię, nazwisko, numer karty bibliotecznej/w wyjątkowych sytuacjach inna dana identyfikacyjna)
  i zająć miejsce wskazane przez bibliotekarza.
 4. Zeszyt odwiedzin prowadzi bibliotekarz.
 5. Użytkownik chcący skorzystać z czytelni lub/i czytelni komputerowej jest zobowiązany na prośbę bibliotekarza okazać kartę biblioteczną lub dokument tożsamości.
 6. Przyniesione ze sobą książki Użytkownik jest zobowiązany zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.
 7. Przed opuszczeniem czytelni lub/i czytelni komputerowej Użytkownik zwraca udostępnione książki
  i czasopisma.
 8. Zbiorów czytelni nie wypożycza się do domu.
 9. Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji i samokształceniu.
 10. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
 11. Z gier oraz innych programów służących zabawie można korzystać po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 12. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 13. Czas korzystania z komputera 1 osoby w danym dniu wynosi 1 godzinę.
 14. Bibliotekarz ma prawo ograniczyć lub wydłużyć czas dostępu do komputera.
 15. Na stanowiskach komputerowych w Bibliotece Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na tych komputerach oraz z Internetu.
 16. Z edytorów tekstów zainstalowanych na bibliotecznych komputerach można korzystać do redagowania tekstów. Teksty takie Użytkownicy powinni zapisywać na własne nośniki.
 17. Nie należy pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku pozostawienia własnych plików Użytkownika na dysku, zostaną one usunięte przez bibliotekarzy.
 18. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych osobowych pozostawionych po zakończeniu pracy na komputerach należących do Biblioteki.
 19. Zabronione jest:

– instalowanie oraz korzystanie z programów i filmów pochodzących spoza Biblioteki, w tym pobranych z Internetu nielegalnych programów i plików;

– konfigurowanie przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów oraz dokonywanie prób łamania istniejących zabezpieczeń systemowych;

– kopiowanie na prywatne nośniki programów znajdujących się w posiadaniu Biblioteki;

– otwieranie w bibliotece stron internetowych propagujących przemoc, nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej lub kulturowej, zawierających elementy pornograficzne, związanych ze sprzedażą środków odurzających lub psychoaktywnych oraz innych treści zabronionych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

– wykonywanie przy pomocy stanowisk komputerowych czynności naruszających prawa autorskie twórców oraz dystrybutorów oprogramowania i danych;

– przesyłanie i udostępnianie treści mogących w jakiś sposób naruszać czyjeś prawa osobiste, rozsyłać treści o charakterze reklamowym oraz rozpowszechniać wirusy komputerowe;

– pobieranie z Internetu lub otwieranie dużych programów i plików, których działanie obciąża sieć internetową i zakłóca funkcjonowanie innych programów, urządzeń i sieci w Bibliotece;

– wykorzystywanie komputerów w celach zarobkowych.

20. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę Użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy Użytkownik wykonuje czynności zabronione lub niepożądane.

21. Pracę na bibliotecznych stanowiskach komputerowych należy kończyć 10 minut przed zamknięciem Biblioteki.

22. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

23. Użytkownik ponosi koszty za spowodowane zniszczenia materiałów lub sprzętu w pełnej wysokości, które umożliwią naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.

24. Użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekarza, w zależności od stopnia uszkodzenia wartości użytkowej.

25. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

26. Użytkownik ma obowiązek poinformowania bibliotekarza o drukowaniu, kopiowaniu itp., i uzyskaniu zgody bibliotekarza.

27. Bibliotekarz może w uzasadnionych sytuacjach zadecydować, żeby osoba niebędąca Użytkownikiem mogła skorzystać z czytelni lub/i czytelni komputerowej, drukarki bądź kserokopiarki.

28. Cennik usług świadczonych odpłatnie określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

29. Wszystkie opłaty kwitowane są stosownymi dowodami.

30. Podejmowanie działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych, dezorganizację sieci komputerowej, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, a także przeglądanie stron www i/lub korzystanie z materiałów własnych zawierających treści pornograficzne oraz sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego jest niedozwolone.

31. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy Biblioteki mają prawo podejmowania interwencji oraz wezwania odpowiednich służb, w tym policji.

32. W przypadku konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.

33. Osoby korzystające z usług czytelni i/lub czytelni komputerowej obowiązuje:

– zakaz palenia wyrobów tytoniowych lub używania e-papierosów;

– zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu;

– zakaz wnoszenia i zażywania substancji odurzających;

– zakaz wprowadzania do czytelni pojazdów, z wyłączeniem wózków inwalidzkich i dziecięcych;

– poszanowanie wyposażenia biblioteki i korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem;

– wyciszenie telefonów komórkowych;

– zakaz prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe;

– zakaz wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów asystujących;

– zajmowanie miejsca w czytelni lub/i czytelni zgodnie ze wskazaniem bibliotekarza;

– ostrożne obchodzenie się z udostępnionymi zbiorami, w szczególności delikatne otwieranie książek; – zakaz używania zbiorów jako podkładek przy pisaniu, opierania się na nich i opierania ich o kant stołu;

– zakaz niszczenia udostępnionych zbiorów, w szczególności wyrywania lub wycinania kart, uszkadzania opraw, podkreślania i robienia notatek na zbiorach, przyklejania na zbiorach karteczek samoprzylepnych;

– korzystanie z udostępnionych nagrań dźwiękowych i audiowizualnych w taki sposób, aby nie spowodować ich uszkodzenia lub zniszczenia, w szczególności zabrudzenia części zawierającej informację dźwiękową lub audiowizualną, zarysowania, pęknięcia, stłuczenia lub odkształcenia nośnika;

– odkładanie wykorzystanych zbiorów z księgozbioru podręcznego na wyznaczone miejsce;

– zakaz wynoszenia udostępnionych zbiorów poza miejsce ich udostępniania;

– przestrzeganie zasad współżycia społecznego i nieutrudnianie poprzez swoje działania lub zaniechania korzystania z czytelni lub/i czytelni komputerowej innym Użytkownikom;

– pozostawienie wierzchniego okrycia w miejscach do tego przeznaczonych;

– niewnoszenie dużych toreb, teczek, plecaków itp.;

– spożywanie posiłków i napojów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, wskazanych przez bibliotekarza.

34. W czytelni lub/i czytelni komputerowej nie mogą przebywać osoby:

– w stanie nietrzeźwym;

– będące pod wpływem środków odurzających;

– nieprzestrzegające podstawowych zasad higieny;

– stanowiące zagrożenie dla innych;

– zachowujące się w sposób utrudniający korzystanie z czytelni lub/i czytelni komputerowej innym Użytkownikom.

35. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki. Skargi, wnioski i uwagi można zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej Dyrektorowi.

ROZDZIAŁ IV

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach, ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice, NIP 677 13 12 829, REGON 350951997.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach jest Patrycja Hładoń, mail: patrycja.hladon@informatics.jaworzno.pl
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, umożliwienia pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie zbiorów, a także prowadzenia badań czytelniczych i statystycznych.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539 wraz ze zm.), ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 439 wraz ze zm.) oraz zgoda Użytkownika – zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych’’ (art. 6 akapit 1 lit. a i c)”.
 5. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do nabycia prawa korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
 6. Dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe są przetwarzane automatycznie.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 11. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
 2. Skargi, wnioski i uwagi można zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej Dyrektorowi Biblioteki.
 3. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,
  a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 4. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas Bibliotekę główną i filie biblioteczne lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu szkolenia, awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 5. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników umieszczane są na stronie internetowej Biblioteki: www.bibliotekajerzmanowice.pl, w Bibliotece i w poszczególnych filiach na terenie gminy oraz na portalu społecznościowym Facebook.
 6. Zmiana Regulaminu nie wymaga dla swej skuteczności stosownego doręczenia.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2024 r.