Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2020 z 25.02.2020
Dyrektora PiGBP Jerzmanowice

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG 
Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach

ROZDZIAŁ I

ZNACZENIE POJĘĆ ZASTOSOWANYCH W REGULAMINIE

§ 1

Ilekroć w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach jest mowa o:

1. Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach i 3 filiach wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2020 Dyrektora PiGBP w Jerzmanowicach z dnia 25 lutego 2020 r.

2. Bibliotece – rozumie się przez to Bibliotekę główną w Jerzmanowicach i 3 filie biblioteczne w Przegini. Racławicach i Sąspowie.

4. Zbiorach – rozumie się przez to książki, zbiory specjalne tj.: materiały audiowizualne (audiobooki), zbiory elektroniczne zinwentaryzowane oraz gry.

5. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną (dorośli, młodzież i dzieci) będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Cudzoziemca posiadającego stały lub tymczasowy adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, korzystającą/ korzystającego z Biblioteki.

6. Użytkowniku niepełnoletnim – rozumie się przez to Użytkownika w wieku poniżej 18 –go roku życia.

7. Użytkowniku pełnoletnim – rozumie się przez to Użytkownika w wieku powyżej 18 – go roku życia.

8. Karcie zapisu – rozumie się przez to dokument zawierający: 1) nazwisko, imię, imiona rodziców, kategorię zawodową (osoby uczące się, pracujące i inne), PESEL, datę urodzenia, adres zameldowania i korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), 2) oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień, 3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych wskazanych przez Użytkownika w Karcie zapisu w celu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, 4) dane rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku Użytkowników niepełnoletnich.

9. Karcie bibliotecznej – rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie Karty zapisu i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym umożliwiający korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki.

10. Prolongacie – rozumie się przez to przesuniecie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów należących do Biblioteki.

11. Przetrzymaniu – rozumie się przez to niezwrócenie przez Użytkownika wypożyczonych uprzednio zbiorów w terminie określonym przepisami niniejszego Regulaminu.

12. Księgozbiorze podręcznym – rozumie się przez to celowo dobraną i wydzieloną w Czytelni część Zbiorów, składającą się głównie z wydawnictw informacyjnych, udostępnianych na miejscu.

13. Stanowisku komputerowym – rozumie się przez to wydzielone stanowisko, wyposażone w sprzęt komputerowy, przeznaczony do korzystania przez Użytkowników.


I PRAWO KORZYSTANIA

 1. Zbiory PiGBP w Jerzmanowicach są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne.
 2. Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna, która umożliwia korzystanie z Biblioteki głównej i z 3 filii Biblioteki na terenie gminy.
 3. Kartę biblioteczną otrzymuje Użytkownik biblioteki przy zapisie. Pierwsze wydanie karty jest bezpłatne. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty bibliotecznej, opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 10 zł. Oświadczenie o utracie karty bibliotecznej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W celu otrzymania karty bibliotecznej należy:
  a. okazać ważny dowód tożsamości (np. dowód osobisty, paszport)
  b. podpisać wypełnioną kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 • Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie:
  a) tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz
  b) pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na druku karty zapisu.
 • Użytkownik rezygnujący z usług Biblioteki, ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych z ewidencji Użytkowników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że Użytkownik zwrócił wszystkie wypożyczone Zbiory i nie ma żadnych zaległych zobowiązań wobec Biblioteki. Usunięcie danych osobowych z ewidencji Użytkowników odbywa się po przedłożeniu do Biblioteki przez Użytkownika wypełnionego i podpisanego „Wniosku o usunięcie danych osobowych z bazy danych Użytkowników PiGBP w Jerzmanowicach, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik, który zgłosi wniosek o likwidację konta bibliotecznego jest zobowiązany do zwrotu karty bibliotecznej.
 • Użytkownik wypożycza książki osobiście, okazując każdorazowo kartę biblioteczną lub dokument potwierdzający tożsamość. Karty bibliotecznej nie wolno nikomu odstępować.
 • Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, który zablokuje konto. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
 • Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania i / lub adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-maila. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku, pisma kierowane do Użytkownika na dotychczasowy adres będą uważane za doręczone.
 • Użytkownik przychodzący do Biblioteki z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 • W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia i spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.
 • PiGBP w Jerzmanowicach nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 •  Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:

1) zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,

2) używających słów powszechnie uznanych za obraźliwe,

3) nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających.

II WYPOŻYCZANIE

 1. W wypożyczalni obowiązuje system wolnego dostępu do półek.
 2. Czytelnik wypożycza materiały biblioteczne osobiście, okazując każdorazowo kartę biblioteczną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres 1 miesiąca. Więcej – za zgodą bibliotekarza. Po upływie 1 miesiąca istnieje możliwość prolongaty o kolejny miesiąc za pośrednictwem katalogu on-line, telefonicznie, e-mailowo lub bezpośrednio u bibliotekarza. Prolongować termin zwrotu można trzy razy.
 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego, jeżeli Czytelnik zwróci się z taką prośbą przed upływem terminu zwrotu i danej pozycji nie zamówił inny Czytelnik Biblioteki.
 5. Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin zwrotu materiałów bibliotecznych, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, literatura popularnonaukowa, podręczniki itp.).
 6. Do użytkowników, którzy udostępnili swoje adresy e-mailowe, są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej przypomnienia, informujące o zbliżającym się terminie zwrotu oraz upomnienia po przekroczeniu terminu wypożyczenia zbiorów.

Upomnienia są generowane automatycznie przez system i za ich wysłanie nie pobiera się opłat.

 • Po upływie terminu zwrotu książek Biblioteka nie dokonuje prolongaty.
 • Prolongaty można dokonać telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub osobiście w lokalu Biblioteki.
 • Na życzenie Czytelnika Biblioteka może zamówić lub zarezerwować materiały biblioteczne lub Czytelnik może dokonać tych czynności sam przez Internet.
 • Czytelnik korzystający z katalogu on-line po zalogowaniu w systemie, ma możliwość zamówić lub zarezerwować zbiory.
 • Rezerwowaną książkę należy odebrać w ciągu pięciu dni roboczych licząc od dnia złożenia rezerwacji. Po upływie tego terminu materiały mogą być udostępnione innemu użytkownikowi,
  a rezerwacja zostanie skasowana.
 • Czytelnik jest zobowiązany poinformować Bibliotekę o rezygnacji z rezerwacji z zamówionych materiałów: osobiście, telefonicznie lub anulować rezerwację poprzez własne konto.
 • Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych korzysta się wyłącznie na miejscu.
 • Czytelnik, który nie uregulował opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, nie może wypożyczać do czasu wpłacenia należności.

III KAUCJE

 1. Biblioteka może pobrać kaucję w przypadku, gdy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem terenu obsługiwanego przez bibliotekę.
 2. Wysokość kaucji ustala bibliotekarz, w wysokości 30 zł lub wyższej za jeden wypożyczony wolumin, w zależności od rynkowej wartości wypożyczanego materiału. Wysokość kaucji określa bibliotekarz.
 3. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, winien poinformować o tym bibliotekę trzy dni przed terminem wycofania. Kaucja nie jest oprocentowana i jej zwrot nie uwzględnia skutków inflacji.
 4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni przez Czytelnika, kaucje nieodebrane przechodzą na dochody Biblioteki.

IV POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną
  i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiału bibliotecznego czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiego samego materiału (rodzaj, tytuł, wydanie to samo lub późniejsze), a jeżeli nie jest to możliwe – innego materiału wskazanego przez Bibliotekę lub wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości wyznaczonej przez Bibliotekę.
 4. Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.

V PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony Regulaminem Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,10 zł za 1 materiał biblioteczny za każdy dzień po terminie zwrotu.
 2. Za każde wysłane upomnienie Biblioteka pobiera opłatę w wysokości aktualnego cennika.
 3. W przypadku przetrzymania materiałów ponad określony termin, elektroniczny system wypożyczeń zaczyna naliczać opłatę, o której mowa w ust.1.
 4. Do 30 dni od dnia powstania zobowiązania Użytkownik może korzystać ze wszystkich usług Biblioteki za wyjątkiem możliwości wypożyczenia materiałów, z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7. Po upływie 30 dni konto Użytkownika zostaje zablokowane do czasu uregulowania zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
 5. Użytkownik może ponownie wypożyczać materiały biblioteczne po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Użytkownik może uzyskać zgodę na udostępnienie lub prolongatę materiałów bibliotecznych pomimo nieuregulowania zobowiązań wobec Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz z Biblioteki głównej lub filii, z której pochodzą udostępnione materiały.
 6. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia mogą jednorazowo wypożyczyć materiały mimo nieuregulowanej opłaty za przetrzymanie, o ile wynosi ona poniżej 10,00 zł.
 7. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II

REGULAMIN CZYTELNI oraz CZYTELNI KOMPUTEROWEJ

1. Z czytelni oraz czytelni komputerowej mogą korzystać wszyscy czytelnicy biblioteki.

2. Prawo do bezpłatnego korzystania z czytelni oraz z dostępu do komputerów i Internetu mają wszyscy czytelnicy biblioteki.

3. Korzystanie z czytelni oraz czytelni komputerowej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

4. Czytelnik korzystający z czytelni lub/i czytelni komputerowej ma obowiązek wpisać się do zeszytu odwiedzin (imię, nazwisko, numer karty bibliotecznej/w wyjątkowych sytuacjach inna dana identyfikacyjna) i zająć miejsce wskazane przez bibliotekarza.

5. Czytelnik chcący skorzystać z czytelni lub/i czytelni komputerowej jest zobowiązany na prośbę bibliotekarza okazać się dyżurnemu Bibliotekarzowi kartą biblioteczną lub dokumentem tożsamości.

6. Zeszyt odwiedzin prowadzi bibliotekarz.

7.         Przyniesione ze sobą książki czytelnik jest zobowiązany zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.

8.         Przed opuszczeniem czytelni lub/i czytelni komputerowej czytelnik zwraca udostępnione książki i czasopisma.

9.         Zbiorów czytelni nie wypożycza się do domu.

10.       Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji i samokształceniu.

11.       Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.

12.       Z gier oraz innych programów służących zabawie można korzystać po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

13.       Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.

14.       Czas korzystania z komputera 1 osoby w danym dniu wynosi 1 godzinę.

15.       Bibliotekarz ma prawo ograniczyć lub wydłużyć czas dostępu do komputera.

16.       Na stanowiskach komputerowych w bibliotece użytkownicy mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na tych komputerach oraz z Internetu.

17.       Z edytorów tekstów zainstalowanych na bibliotecznych komputerach można korzystać do redagowania tekstów. Teksty takie użytkownicy powinni zapisywać na własne nośniki.

18.       Nie należy pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku pozostawienia własnych plików użytkownika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarzy.

19.       Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych osobowych pozostawionych po zakończeniu pracy na komputerach należących do biblioteki.

20.       Zabronione jest:

1)         instalowanie oraz korzystanie z programów i filmów pochodzących spoza Biblioteki, w tym pobranych z Internetu nielegalnych programów i plików,

2)         konfigurowanie przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów oraz dokonywanie prób łamania istniejących zabezpieczeń systemowych,

3)         kopiowanie na prywatne nośniki programów znajdujących się w posiadaniu biblioteki,

4)         otwieranie w bibliotece stron internetowych propagujących przemoc, nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej lub kulturowej, zawierających elementy pornograficzne, związanych ze sprzedażą środków odurzających lub psychoaktywnych oraz innych treści zabronionych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

5)         wykonywanie przy pomocy stanowisk komputerowych czynności naruszających prawa autorskie twórców oraz dystrybutorów oprogramowania i danych,

6)         przesyłanie i udostępnianie treści mogących w jakiś sposób naruszać czyjeś prawa osobiste, rozsyłać treści o charakterze reklamowym oraz rozpowszechniać wirusy komputerowe,

7)         pobieranie z Internetu lub otwieranie dużych programów i plików, których działanie obciąża sieć internetową i zakłóca funkcjonowanie innych programów, urządzeń i sieci w bibliotece,

8)         wykorzystywanie komputerów w celach zarobkowych,

9)         bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności zabronione lub niepożądane.

21.       Pracę na bibliotecznych stanowiskach komputerowych należy kończyć 10 minut przed zamknięciem biblioteki.

22.       Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

23.       Użytkownik ponosi koszty za spowodowane zniszczenia materiałów lub sprzętu w pełnej wysokości, które umożliwią naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.

24.       Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekarza w zależności od stopnia uszkodzenia wartości użytkowej.

25.       Czytelnik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny do powielania materiałów bibliotecznych.

26.       Czytelnik ma obowiązek poinformowania bibliotekarza o drukowaniu, kopiowaniu itp. i uzyskaniu zgody bibliotekarza.

27.       Bibliotekarz może zadecydować w sytuacjach wyjątkowych, żeby osoba niebędąca czytelnikiem mogła skorzystać z czytelni lub/i czytelni komputerowej, drukarki bądź kserokopiarki.

28.       Cennik usług świadczonych odpłatnie określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

29.       Wszystkie opłaty kwitowane są stosownymi dowodami.

30.       Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

31.       Podejmowanie działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych, dezorganizację sieci komputerowej, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, a także przeglądanie stron www i/lub korzystanie z materiałów własnych zawierających treści pornograficzne oraz sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego jest niedozwolone.

32.       W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy biblioteki mają prawo podejmowania interwencji oraz wezwania odpowiednich służb, w tym Policji.

33.       W przypadku konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników biblioteki.

34.       Osoby korzystające z usług biblioteki obowiązuje:

1)         zakaz palenia wyrobów tytoniowych lub używania e-papierosów,

2)         zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu,

3)         zakaz wnoszenia i zażywania substancji odurzających,

4)         zakaz wprowadzania do czytelni pojazdów, z wyłączeniem wózków inwalidzkich i dziecięcych,

5)         poszanowanie wyposażenia biblioteki i korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem,

6)         wyciszenie telefonów komórkowych,

7)         zakaz prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe w czytelniach,

8)         zakaz wprowadzania do czytelni zwierząt, z wyłączeniem psów asystujących.

9)         zajmowanie miejsca w czytelni zgodnie ze wskazaniem bibliotekarza,

10)       ostrożne obchodzenie się z udostępnionymi zbiorami, w szczególności delikatne otwieranie książek, zakaz używania zbiorów jako podkładek przy pisaniu, opierania się na nich i opierania ich o kant stołu,

11)       zakaz niszczenia udostępnionych zbiorów, w szczególności wyrywania lub wycinania kart, uszkadzania opraw, podkreślania i robienia notatek na zbiorach, przyklejania na zbiorach karteczek samoprzylepnych,

12)       korzystanie z udostępnionych nagrań dźwiękowych i audiowizualnych w taki sposób, aby nie spowodować ich uszkodzenia lub zniszczenia, w szczególności zabrudzenia części zawierającej informację dźwiękową lub audiowizualną, zarysowania, pęknięcia, stłuczenia lub odkształcenia nośnika,

13)       odkładanie wykorzystanych zbiorów z księgozbioru podręcznego na wyznaczone miejsce,

14)       zakaz wynoszenia udostępnionych zbiorów poza miejsce ich udostępniania,

15)       przestrzeganie zasad współżycia społecznego i nieutrudniania korzystania z biblioteki innym użytkownikom poprzez swoje działania lub zaniechania,

16)       pozostawienie wierzchniego okrycia w miejscach do tego przeznaczonych,

17)       niewnoszenie dużych toreb, teczek, plecaków itp. do czytelni,

18)       spożywanie posiłków i napojów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, wskazanych przez bibliotekarza

36.       W czytelni nie mogą przebywać osoby:

1)         w stanie nietrzeźwym,

2)         będące pod wpływem środków odurzających,

3)         nieprzestrzegające podstawowych zasad higieny,

4)         stanowiące zagrożenie dla innych,

5)         zachowujące się w sposób utrudniający korzystanie z czytelni innym użytkownikom

37.       Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki. Skargi, wnioski i uwagi można zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej Dyrektorowi.

ROZDZIAŁ III

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach, ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice, NIP 677 13 12 829, REGON 350951997..
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach jest Patrycja Hładoń, mail: patrycja.hladon@informatics.jaworzno.pl
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, umożliwienia pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie zbiorów, a także prowadzenia badań czytelniczych i statystycznych.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539 wraz ze zm.), ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 439 wraz ze zm.) oraz zgoda Użytkownika – zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych’’ (art. 6 akapit 1 lit. a i c)”.
 5. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do nabycia prawa korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
 6.  Dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9.  Dane osobowe są przetwarzane automatycznie.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 11. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
 2. Skargi, wnioski i uwagi można zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej Dyrektorowi Biblioteki.
 3. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 4. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas Bibliotekę główną i Filie biblioteczne lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu szkolenia, awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 5. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie internetowej Biblioteki: www.bibliotekajerzmanowice.pl, w Bibliotece oraz w poszczególnych filiach Biblioteki na terenie gminy.
 6.  Zmiana regulaminu nie wymaga dla swej skuteczności stosownego doręczenia.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.03.2020 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach

OŚWIADCZENIE O UTRACIE KARTY

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że moja karta biblioteczna nr ……………………..………………… została zniszczona/zgubiona/skradziona.*

Zobowiązuję się do uregulowania opłaty za wydanie duplikatu karty w dniu jej odbioru.

Jerzmanowice, dn. ……………………………….

……..…………………………………………………………………

       data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach

Powiatowa i Gminna Biblioteka

Publiczna w Jerzmanowicach,

32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 97

(administrator danych)

WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH Z BAZY DANYCH UŻYTKOWNIKA

PiGBP w Jerzmanowicach

Imię/imiona: ………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………..……

Nr karty Użytkownika: …………………………………………………………………………………

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ja niżej podpisana/y zwracam się z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych oraz całkowite usunięcie danych z bazy danych Użytkowników Powiatowej
 i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 97.

 …. …………………………………….                                 ……………………………………………

     (miejscowość, data)                                                                                       (podpis wnioskodawcy)

Dane zostały zweryfikowane na podstawie dowodu osobistego Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika zostały usunięte z ewidencji.

 ……………………………………….                                                  ……………………………………………

       (miejscowość, data)                                                                                       (podpis bibliotekarza)

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE W BIBLIOTEKACH

RODZAJ OPŁATY OPŁATA
Kaucja zwrotna 30,00 zł/ lub więcej za 1 wolumin
Wydanie karty bibliotecznej bezpłatnie
Wydanie duplikatu karty
bibliotecznej
5,00
Upomnienia zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem
Opłata za nieterminowy zwrot
wypożyczonych materiałów
bibliotecznych
0,20 zł za każdy materiał biblioteczny, za każdy dzień po terminie zwrotu
Zniszczenie, uszkodzenie, utrata
materiałów bibliotecznych
Należność szacowana wg wartości szkody nie mniej niż aktualna wartość rynkowa
Wydruki, ksero (czarno-białe) – 1 strona A4 0,50 zł
Wydruki grafiki (czarno-białe) min. 1/2 str. A4 1,00 zł
Wydruki, ksero (kolor) – 1 strona A4 1,00 zł
Wydruki grafiki (kolor) min. 1/2 str. A4 2,00 zł
Wydruki, ksero (czarno-białe)–1 strona A3 (PiGBP Jerzmanowice) 1,00 zł
Wydruki grafiki (czarno-białe) min. 1/2 str. A3
(PiGBP Jerzmanowice)
2,00
Wydruki, ksero (kolor) A3
(PiGBP Jerzmanowice)
2,00
Wydruki grafiki (kolor) min. 1/2 str. A3
(PiGBP Jerzmanowice)
4,00
Skanowanie 1 strona A40,50 zł

LAMINOWANIE

Laminowanie Opłata Usługa dostępna
Wizytówka (60×95) 1,50 zł   PiGBP Jerzmanowice  
1 strona A5 2,00 zł
1 strona A4 2,50 zł
1 strona A3 4,00 zł

BINDOWANIE

Ilość stron Grzbiet Opłata Usługa dostępna
Do 25 stron 8 mm 3,00 zł     PiGBP Jerzmanowice
26 – 50 stron 10 mm 4,00 zł
51 – 75 stron 12 mm 5,00 zł
75 – 100 stron 14 mm 6,00 zł
101 – 150 stron 19 mm 7,00 zł
151 – 200 stron 25 mm 8,00 zł

Niniejszy cennik usług (załącznik nr 3) obowiązuje od 01.12.2022r.

Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.