Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku weszła w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 97

2. Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Patrycję Hładoń, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: patrycja.hladon@informatics.jaworzno.pl każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 z późn. zm.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych jest możliwy w Punkcie Rejestracji Czytelników lub poprzez katalog OPAC.

6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Dostęp do nich będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

10. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów statystycznych, dla którego są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie czytelnika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu.

11. Posiada Pan/Pani pełne prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania w przypadku nieaktualności.

12. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary), możecie Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).

13. Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się w celu rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.).

14. Każdemu czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz istnieje możliwość wykreślenia z rejestru czytelników.

15. Dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

16. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

17. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.