Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Powiatową i Gminną Bibliotekę Publiczną w Jerzmanowicach.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Powiatową i Gminną Bibliotekę Publiczną w Jerzmanowicach jest:

1) Zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,

2) Dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna u prowadzącego zajęcia lub pracownika Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach na stosownym formularzu zgłoszeniowym (deklaracja uczestnictwa), co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

3) Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży ustną bądź pisemną rezygnację lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu.

II. KWESTIE ORGANIZACYJNE

1. Zajęcia (wszelkiego rodzaju konkursy, zajęcia, warsztaty itp.) odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach czasie i miejscu.

2. Program zajęć oraz czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez pracownika prowadzącego dane zajęcia.

3. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez pracownika prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym pracownik poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

5. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej ustala Dyrektor Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach.

6. Odwołanie, przeniesienie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć

III. BEZPIECZEŃSTWO

1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez pracownika o organizacji zajęć oraz otrzymuje „Deklarację uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Powiatową i Gminną Bibliotekę Publiczną w Jerzmanowicach”.

2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką pracownika prowadzącego.

3. Uczestnik zajęć jest zobowiązany dostosować się do wytycznych pracownika prowadzącego.

4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody pracownika prowadzącego.

5. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody pracownika prowadzącego wyposażenia pracowni lub sali poza budynek Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach lub jej filii.

6. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

7. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia sali, w której odbywają się zajęcia/warsztaty należy niezwłocznie poinformować pracownika Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach.

8. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada pracownik prowadzący zajęcia.

9. Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Biblioteki.

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

11. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach.

12. Zabrania się przebywania na terenie Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach oraz jej filii osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.

13. Na terenie Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach oraz jej filii obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

14. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zajęć/warsztatów decyzje podejmuje Dyrektor Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach.

IV. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z POWIATOWĄ i GMINNĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W JERZMANOWICACH

1. Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach może zawierać umowy z podmiotami zewnętrznymi.

2. W przypadku prowadzenia przez podmiot zajęć z uczestnikami małoletnimi osoby odpowiedzialne za kierowanie podmiotami, zobowiązane są do posiadania oświadczeń od rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dziecka w zajęciach i samodzielny powrót dziecka do domu.

3. Pozostałe sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem regulują indywidualne umowy z podmiotami oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

V. UCZESTNICY MAŁOLETNI

1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką pracownika prowadzącego.

2. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych pracownika prowadzącego.

3. Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć przed ich zakończeniem.

4. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu, a także wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych.

5. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgody rodzica na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu, pracownik prowadzący oraz Biblioteka Publiczna nie biorą odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.

6. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nieprzestrzegający niniejszego Regulaminu) uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu uczestników zostaną powiadomieni rodzice.

7. W imieniu małoletnich uczestników, sprawy organizacyjne, związane z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni. Oni także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie dzieci.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Informujemy, że podczas zajęć przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych.

2. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w zajęciach przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

3. Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością statutową Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach.

4. Uczestnicząc w zajęciach czy różnego typu wydarzeniach organizowanych przez Powiatową i Gminną Bibliotekę Publiczną w Jerzmanowicach, wyraża Pan/Pani zgodę na publikację danych osobowych w postaci wizerunku w następujących miejscach: na stronie internetowej Biblioteki, w publikacjach pamiątkowych, tablicach i wystawach związanych z działalnością Biblioteki. Zgoda w każdej chwili może zostać odwołana poprzez przesłanie stosownej informacji do Inspektora Ochrony Danych.

5. Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Powiatową i Gminną Bibliotekę Publiczną w Jerzmanowicach oznacza akceptację warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

6. Zgłoszenie udziału w zajęciach, wydarzeniach organizowanych przez Powiatową i Gminną Bibliotekę Publiczną w Jerzmanowicach jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, adres zamieszkania, klasa, szkoła, numer telefonu, adres e-mail) w celu organizacji oraz właściwego, bezpiecznego przebiegu zajęć i wydarzeń, jak również archiwizacji koniecznych dokumentów potwierdzających działalność statutową Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach.

7. Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

8. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Powiatową i Gminną Bibliotekę Publiczną w Jerzmanowicach poza budynkiem: w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (np. plac zabaw itp.), wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.

9. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty itp. odbywające się poza terenem, w którym prowadzone są zajęcia wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach przy ul. Centralnej 97, 32-048 Jerzmanowice, tel.: 12 389 50 43, e-mail: pigbpjerzmanowice@interia.pl, REGON: 350951997, NIP: 6771312829, strona internetowa: https://bibliotekajerzmanowice.pl/.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Patrycję Hładoń nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl, telefonicznie: 668416144 lub pod adresem korespondencyjnym Administratora.

3. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.

4. Dane są przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach, w tym w szczególności wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez Powiatową i Gminną Bibliotekę Publiczną w Jerzmanowicach w zakresie zadań statutowych, obsługi uczestników zajęć oraz zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, jak również jej archiwizacji oraz promocji Biblioteki i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, chyba że przepisy prawa zobowiązują Administratora do dalszego przechowywania dokumentów, co będzie mógł wykazać.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa dot. postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych bądź do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora danych, upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom, którym zleci on usługi związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych z zastosowaniem stosowanych przez właścicieli portali społecznościowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów.

8. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w tym prawa do zapomnienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Dyrektor Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach Biblioteki Publicznej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach  Pobierz
Informacje o stanie zdrowia  Pobierz
Zgoda  Pobierz