S T A T U T
POWIATOWEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W JERZMANOWICACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach zwana dalej ’’Biblioteką’’ działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz.539 z późn. zmianami)

2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami)

3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

4. niniejszego statutu.

§ 2

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury , której organizatorem jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia.

2. Siedzibą Biblioteki są Jerzmanowice, a obszarem jej działania Gmina Jerzmanowice – Przeginia oraz powiat krakowski.

§ 3

1. Bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem biblioteki sprawuje Wójt Gminy i Zarząd Powiatu.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają:

1) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

§ 4

1. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisania do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.

2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu.

§ 5

Organizator zapewnia warunki organizacyjne działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych 
i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 7

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży.

3. prowadzenie działalności informacyjnej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.

4. popularyzacja książki , czasopism, informacji i czytelnictwa.

5. współdziałanie z bibliotekami innych sieci , instytucjami upowszechniania kultury oraz z innymi organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

6. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

7. pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

8. udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu.

§ 8

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb społeczności lokalnej.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

§ 9

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

§ 10

1. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

2. Wójt Gminy pełni uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Biblioteki.

§ 11

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością Biblioteki.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§ 12

1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz.419).

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

§ 13

1. Biblioteka prowadzi 3 filie biblioteczne w miejscowościach: Przeginia, Racławice i Sąspów.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.

§ 14

Nadzór nad działalnością Biblioteki w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Wójt Gminy.

§ 15

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 16

Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy, z budżetu powiatu, z dochodów własnych oraz innych źródeł.

§ 17

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 18

1. Biblioteka może pobierać opłaty za :

  • usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
  • za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
  • w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  • za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

2. Wysokość pobieranych opłat, o których mowa w pkt. 1 nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

3. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

§ 19

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przekazanej przez Organizatora

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Statut Biblioteki nadaje Rada Gminy.

§ 21

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.