REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH

Regulamin uczestnictwa w spotkaniach wprowadzony Zarządzeniem nr 2/2020 Dyrektora Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach z dnia 24.02.2020 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizator: Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 97 z filiami: Biblioteka Publiczna w Przegini, 32-048 Przeginia 116; Biblioteka Publiczna w Racławicach, Racławice 54 A, 32-049 Przeginia; Biblioteka Publiczna w Sąspowie, Sąspów 168 A (budynek remizy OSP), 32-048 Jerzmanowice (dalej jako „Biblioteka”)
 2. Regulamin niniejszy określa warunki i zasady uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Bibliotekę oraz odbywających się w jej siedzibach (dalej jako „spotkanie”).
 3. Ilekroć dalej w regulaminie będzie mowa o spotkaniu należy przez to rozumieć warsztat, wykład, prelekcję, szkolenie, spektakl teatralny, lekcję biblioteczną, zajęcia na wolnym powietrzu oraz wszelkie wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Bibliotekę.
 4. Każdy Uczestnik spotkania ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu.
 5. Udział w spotkaniu oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym regulaminie oraz w indywidualnej informacji o spotkaniu.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Szczegółowe zasady uczestnictwa są określone każdorazowo w informacji o spotkaniu.
 2. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie pozostawione w Bibliotece na czas spotkania – są to jedynie uczestnicy spotkania, którym opiekę zgodnie z przepisami mają obowiązek zapewnić rodzice/opiekunowie prawni.
 4. Biblioteka zastrzega, że w przypadku dzieci małych, niesamodzielnych rodzic lub opiekun jest zobowiązany znajdować się w otoczeniu dziecka przez cały czas trwania spotkania.
 5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie, bezpieczeństwo, kondycję psychofizyczną dziecka/osoby niepełnoletniej ani w trakcie spotkania ani w drodze na spotkanie czy drodze powrotnej. Opiekę osobom niepełnoletnim powinni zapewnić rodzice/opiekunowie prawni bądź w przypadku grup zorganizowanych – nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie.
 6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dziecko po zakończonych zajęciach.
 7. W przypadku ograniczonej liczby Uczestników spotkania o udziale decyduje kolejność wpisu na liście uczestnictwa w spotkaniu, chyba że Biblioteka wprowadzi dodatkowe zasady uczestnictwa, o czym poinformuje publicznie w szczegółowych informacjach o spotkaniu.
 8. Udział w spotkaniach jest dobrowolny, dlatego również w spotkaniach cyklicznych dopuszczalna jest możliwość odstąpienia od uczestnictwa.
 9. Podczas spotkań przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w spotkaniu przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu  art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu spotkania w formie zapisu  audiowizualnego w celu realizacji zadań statutowych tj. dokumentowania popularyzacji czytelnictwa i kultury, jak również promocji samej Placówki.
 11. Udział w spotkaniu jest równoznaczny z akceptację przedstawionego powyżej stanu rzeczy, w tym utrwalenia wizerunku swojego lub swojego dziecka w związku z udziałem w spotkaniu, a także jego publikacją na stronie internetowej Biblioteki.
 12. Biblioteka zapewnia, że wizerunek uczestników spotkań nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy zgadzają się, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia.
 13. Biblioteka zastrzega, że osoby chcące fotografować/filmować spotkanie winny uzyskać zgody osób fotografowanych/ filmowanych we własnym zakresie.
 14. Udział w spotkaniu jest równoznaczny z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia spotkania, jeśli to jest konieczne – dane te podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa i zgodnie z nimi – ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 15. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w programie spotkania lub jego odwołania bez wcześniejszego uprzedzenia z uzasadnionych, ważnych powodów, takich jak odwołanie występu przez artystę, warunki pogodowe uniemożliwiające realizację spotkania czy zagrożenie życia i zdrowia Uczestników. Biblioteka nie będzie zobowiązana z tego tytułu do żadnej rekompensaty.
 16. Wszyscy uczestnicy spotkań i przebywający na terenie Biblioteki, gdzie odbywają się spotkania, są zobowiązani do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników oraz do dostosowania się do zasad ustalonych przez Bibliotekę.
 17. Osoby przebywające na terenie spotkania mają obowiązek stosowania się do zaleceń Biblioteki, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 18. Zabrania się wzniecania ognia oraz niszczenia obiektów i mienia znajdujących się na terenie spotkania.
 19. Zabrania się wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 20. Bedą proszone o wyjście osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny, stwarzają zagrożenie dla innych uczestników spotkania lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.
 21. W trakcie trwania spotkania bezwzględnie jest zabronione: prowadzenie agitacji politycznej; rozdawanie ulotek lub reklam handlowych; rozdawanie ulotek o charakterze politycznym; prezentowanie słowne lub pisemne haseł prawem zabronionym lub sprzecznych z normami moralnymi.
 22. Zabrania się wnoszenia  na spotkanie:
  1. napojów alkoholowych,
  2. środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających,
  3. broni palnej, białej lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  4. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.
 23. Biblioteka może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych,
  2. posiadającym wyżej wymienione substancje oraz broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe i pirotechniczne,
  3. agresywnym, prowokującym innych do zachowań niebezpiecznych i agresywnych lub w jakikolwiek inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
 24. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników.
 25. Uczestnicy spotkania mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez Bibliotekę.
 26. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, będą bezzwłocznie przekazywane Policji.
 27. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w prowadzeniu akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 28. Biblioteka nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie spotkania jest zabronione.
 29. Obowiązuje zakaz wstępu na teren spotkania ze zwierzętami, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.
 30. Ochrona danych osobowych:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Jerzmanowicach przy ulicy Centralnej 97, tel. 12 389 50 43, e-mail: pigbpjerzmanowice@interia.pl z filiami.
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.
  4. Dane są przetwarzane w celu wzięcia przez Państwa udziału w spotkaniu, obsługi uczestników spotkania oraz zapewnienia prawidłowej organizacji spotkania, w tym prowadzenia dokumentacji związanej ze spotkaniem i jego rozliczeniem, jak również promocji Biblioteki i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, za wyjątkiem dokumentacji spotkania, której przechowywanie regulują stosowne przepisy prawa dot. przechowywania i archiwizacji dokumentów.
  5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.
  6. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.
   *RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 31. Niniejszy Regulamin dostępny jest siedzibie Biblioteki i jej filiach, a także na stronie internetowej www.bibliotekajerzmanowice.pl.
 32. Wiążąca interpretacja zapisów Regulaminu należy wyłącznie do Biblioteki.

Aneks z 15.07.2020
do Zarządzenia Nr 2/2020 z 24.02.2020 do Regulamin uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w PiGBP w Jerzmanowicach w ramach projektu „Książka oknem (wszech) świata” w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Aneks do Regulaminu został przygotowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2020 r., oraz wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 czerwca 2020 r.

 1. Regulamin dotyczy uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez PiGBP w Jerzmanowicach w ramach projektu „Książka oknem (wszech) świata”.
 2. Spotkania są organizowane w miejscu szczegółowo wyznaczonym przez Organizatora.
 3. Uczestnik spotkań ma obowiązek udostępnienia swoich danych osobowych, umożliwiając Organizatorowi ewentualne udostępnienie ich Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d), e) RODO.
 4. Uczestnik spotkania wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Oświadczenia – załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2020 Dyrektora Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach z dnia 24.02.2020 r.
 5. Uczestnik ma obowiązek pisemnego oświadczenia przy wejściu na spotkanie lub wcześniej drogą online, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 6. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z zasadami uczestnictwa w spotkaniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia, udostępnionych na stronie internetowej Organizatora lub komunikatach umieszczonych przed wejściem na imprezę.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących reżimów sanitarnych w kraju; w tym do przestrzegania zasady zachowania odległości minimum dwóch metrów od innych uczestników.
 8. Uczestnik spotkania ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, które winny być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi.
 9. Każdy uczestnik jest zobowiązany do noszenia maseczki ochronnej w czasie pobytu na imprezie.
 10. Przed wejściem na miejsce imprezy należy zdezynfekować ręce oraz zająć miejsce wskazane przez Organizatora.
 11. Uczestnik spotkania jest zobowiązany do wykonywania poleceń organizatorów wynikających z aktualnych przepisów prawa.
 12. Uczestnictwo w spotkaniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu spotkań wraz z aneksem, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
 13. Ochrona Danych Osobowych: na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że:
  1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Jerzmanowicach przy ulicy Centralnej 97, tel. 12 389 50 43, e-mail: pigbpjerzmanowice@interia.pl z filiami w Przegini, Racławicach, Sąspowie, REGON: 350951997, NIP: 677 13 12 829.
  2) W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.
  4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e oraz art. 9 ust. 2 lit.g,i RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  5) Dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.
  6) Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych wskazanego powyżej, a po zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
  7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.