Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności:

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicachzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-01

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Bulanda, jaroslaw.bulanda@outlook.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 389 50 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
– dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
– wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
– wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach:Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parking dla petentów z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która pomoże w skorzystaniu z Biblioteki.

2. Filia Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach – w Przegini:
Budynek piętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępna dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która pomoże w skorzystaniu z Biblioteki.

3. Filia Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach – w Racławicach:
Pomieszczenie biblioteki znajduje się na parterze budynku. Dostęp do niego jest bezproblemowy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W pomieszczeniu osoby niepełnosprawne mogą poruszać się swobodnie. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która pomoże w skorzystaniu z Biblioteki.

4. Filia Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach – w Sąspowie:
Budynek piętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biblioteki jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która pomoże w skorzystaniu z Biblioteki.