Regulamin grupy „Maluch w bibliotece”

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2023
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu grupy „Maluch w bibliotece”

 1. Zajęcia grupy „ Maluch w bibliotece” są organizowane w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach.
 2. W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci od 1-3 roku życia. Warunkiem uczestnictwa jest to, że dziecko nie chodzi do żłobka lub przedszkola.
 3. Zajęcia odbywają się min. jeden do czterech razy w miesiącu.
 4. Warunkiem uczestnictwa dziecka w grupie „Maluch w bibliotece” jest zapoznanie się oraz akceptacja regulaminu wraz z wypełnieniem stosownego oświadczenia (załącznik
  nr 1 do Regulaminu grupy “Maluch w bibliotece”).
 5. W zajęciach uczestniczą dzieci wraz z rodzicem lub inną osobą dorosłą opiekująca się dzieckiem.
 6. W przypadku, gdy opiekunem jest inna osoba niż rodzic, wymagane jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodzica na opiekę nad dzieckiem i uczestnictwo w zajęciach.
 7. Zajęcia mają na celu: stworzenie miejsca spotkań w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze dla najmniejszych czytelników wraz z rodzicami i opiekunami oraz przybliżenie magicznego świata książek i biblioteki.
 8. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spotkań odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 9. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez dzieci.
 10. Zapis odbywa się osobiście w bibliotece: dokonuje go rodzic lub opiekun prawny dziecka.
 11. Informujemy, że podczas zajęć przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba pełnoletnia podejmująca decyzję o uczestniczeniu w zajęciach, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 12. Organizator zajęć zastrzega sobie możliwość wykonywania dokumentacji filmowej, fotograficznej w celu promocji wydarzenia i działalności statutowej Organizatora.
 13. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją warunków opisanych w niniejszym regulaminie, w tym z zapoznaniem się z zasadami przetwarzania danych osobowych.
 14. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych uczestników wydarzenia (imię, nazwisko, wiek, dane kontaktowe) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych
  dokumentów.
 15. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
 16. Ochrona Danych Osobowych:
  1) Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
  Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Jerzmanowicach przy ulicy Centralnej 97, tel. 12 389 50 43, e-mail:pigbpjerzmanowice@interia.pl z filiami w Przegini, 32-049 Przeginia, tel.12 389 80 35, e- mail: bpprzeginia@interia.pl; w Racławicach, Racławice 54 A, tel.12 282 94 32, email: bp.raclawice@interia.pl; w Sąspowie, Sąspów – Budynek OSP, 32-048 Jerzmanowice, tel.12 389 55 56 e-mail: bpsaspow@interia.pl, REGON: 350951997,
  NIP: 677 13 12 829.
  2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Patrycją Hładoń za pośrednictwem adresu e-mail:
  patrycja@informatics.jaworzno.pl lub telefonicznie: 668416144 lub osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.
  3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.
  4) Dane są przetwarzane w celu dokumentowania zajęć, ich rozliczenia oraz archiwizacji, jak również promocji działalności PiGBP i będą przechowywane do momentu poinformowania PiGBP w Jerzmanowicach o wycofaniu zgody przez osobę, której dane dotyczą.
  5) Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług tj. organizacji zajęć “Maluch w Bibliotece”, jak również Fundatorzy i Mecenasi Biblioteki, w szczególności Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych
  przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
  6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.
  7) Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych jak FB czy YouTube z
  zastosowaniem stosowanych przez w/w podmioty klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów.
  8) Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem pod adresem e-mail:
  patrycja@informatics.jaworzno.pl.
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2023 r.
Deklaracja uczestnika Malucha  Pobierz