REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTAKA 4P

użyczonego dla Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca, zakupionego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych w roku 2017.

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych Czytak  4P osobom zapisanym do Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach, zwanych dalej Użytkownikami.

2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa §3 Regulaminu korzystania z materiałów i usług Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach.

3. Biblioteka może wypożyczać Czytak 4P jedynie Użytkownikowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku lub użytkownikowi, który okaże bibliotekarzowi (do wglądu) zaświadczenie od lekarza, z którego treści będzie wynikało, iż dana osoba nie może czytać książek drukowanych z powodu dysfunkcji wzroku.

4. Wypożyczający jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Użytkownikiem.

5. Warunkiem wypożyczenia Czytaka 4P jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Użytkownika lub jego prawnego opiekuna. Jego wzór stanowi Załącznik nr 1.

§2

1. Administratorem danych podanych w pisemnym potwierdzeniu wypożyczenia Czytaka 4P, jest Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach, ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice

2. Celem zbierania danych jest umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług związanych z wypożyczeniem Czytaka 4P.

3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich sprostowania w przypadku niezgodności.

5. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Użytkownik może cofnąć zgodę na ich przetwarzanie i zażądać usunięcia danych.

6. Jeżeli Użytkownik uzna, że ich przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ich ochronie ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych Użytkownik może kontaktować się z inspektorem ochrony danych dostępnym pod adresem: e-mail: patrycja.hladon@informatics.jaworzno.pl.

§3

1. Czas wypożyczenia Czytaka 4P określa Biblioteka, jednak nie może być on dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu jego zwrotu pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece.

2. W przypadku dużego zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników Biblioteka może żądać zwrotu Czytaka 4P przed terminem ustalonym w ust. l.

3. Po upływie terminu, na jaki Czytak 4P został wypożyczony, w razie jego nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.

4. Osoby nie oddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka 4P.

§4

1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka 4P Użytkownik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie, w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.

2. W wypadku uszkodzenia Czytaka 4P Użytkownik ponosi koszty naprawy nieobjęte gwarancją producenta.

3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka 4P Użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

§5

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.03.2022 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Wypożyczania
Czytaka 4P

OŚWIADCZENIE WYPOŻYCZAJĄCEGO CZYTAKA 4P
W POWIATOWEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W JERZMANOWICACH


Imię i nazwisko: ……………………….………………………

Nr karty bibliotecznej: …………………………………………

Nr telefonu:…………………………………………………….

Nr inw. Czytaka 4P:……………………………………………

Dotyczy: wypożyczenie Czytaka 4P do odtwarzania cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących wraz z akcesoriami.

Data wypożyczenia ………………………              Data zwrotu …………………………….

Oświadczam, że zobowiązuję się do ochrony Czytaka 4P przed zgubieniem, kradzieżą
lub zniszczeniem i ponoszę pełną odpowiedzialność za jego wypożyczenie zgodnie
z postanowieniami Regulaminu, w tym za uiszczenie opłaty związanej z nieterminowym zwrotem w kwocie 5 złotych za każdy dzień przetrzymania.

Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem stan wypożyczanego urządzenia i:
1) nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego stanu*,

2) stwierdzam następujące usterki/braki:*

a)……………………………………………………..……
b)……………………………………………………..……
c)………………………………………………..…………

………………………………                                                  …………………………………

 Podpis bibliotekarza                                                                        Podpis Użytkownika

* niepotrzebne skreślić

Katalog książek mówionych Stowarzyszenia “Larix” Pobierz