Zapraszamy do przeczytania artykułu Pana Zygmunta Krzystanka. Artykuł ukazał się w Nr 76 (02/2029) NATANAELA, s. 5-6

Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ile jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka. Jest to cytat ze słów Prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacja odbędzie się 7czerwca b.r. w Warszawie.
Przed niespełna trzema laty pożegnaliśmy wspaniałego społecznika, byłego sołtysa Jerzmanowic, śp. Piotra Kozerę, a w lutym br. przyszło nam odprowadzić na wieczny spoczynek Stanisława Sokoła, również zasłużonego społecznika i byłego sołtysa Gotkowic. Warto poznać Jego drogę do Boga.
Śp. Stanisław Sokół urodził się 20 stycznia 1927 r. w Jerzmanowicach na Dębowej Górze. Tu kończył szkołę podstawową, a pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku został powołany do czynnej służby wojskowej. W burzliwych latach powojennych wojsko spełniało funkcje pacyfikacyjne, zwłaszcza w Bieszczadach. Awansował w nim do stopnia kaprala. Za udział w walkach otrzymał uprawnienia kombatanta. Przez wiele lat był prezesem Gminnego Związku Kombatantów. Awansował do stopnia porucznika.
Po odbyciu służby wojskowej ożenił się w 1951 r. w Gotkowicach z Danielą Śladowską, która udzielała się społecznie, będąc przez wiele lat przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Gotkowicach. Przez kilka lat pracował przy elektryfikacji na terenie Województwa Krakowskiego, a następnie jako górnik pracował przez 20 lat w KWK „Kazimierz – Juliusz”, skąd przeszedł na emeryturę.
Stanisław, już jako mieszkaniec Gotkowic, zaangażował się w 1954 r. w działalność społeczną.
Należał do grupy mieszkańców, która podjęła inicjatywę utworzenia w Gotkowicach jednostki OSP. Po jej zorganizowaniu został jej prezesem i komendantem na wiele lat. Za zasługi niesienia pomocy innym otrzymał liczne odznaczenia. Druhem w OSP Gotkowice, a następnie członkiem honorowym był przez 66 lat.
Angażował się w wiele innych inicjatyw społecznych: organizował loterie fantowe w celu pozyskania funduszy na budowę remizy OSP w Gtkowicach. Był również aktywnym działaczem lokalnego Komitetu Budowy Sieci Gazociągowej, Rozbudowy Sieci Telekomunikacyjnej, brał czynny udział fizyczny i finansowy w budowie pięknej kaplicy pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gotkowicach.
Przez dwie kadencje był sołtysem w Gotkowicach, członkiem Gminnej Rady Jerzmanowice – Przeginia oraz prezesem ZSL.
Wspólnie z żoną Danielą przeżyli 69 lat. Z ich związku urodziło się czworo dzieci, które założyły swoje rodziny. Państwo Sokołowie doczekali się ośmioro wnuków i siedmioro prawnuków. Jeden z wnuków – Piotr, został wybrany na kolejną kadencję do Rady Gminy
Jerzmanowice – Przeginia, natomiast wnuczka Maria została nagrodzona w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z japonistyki.
Kończąc, dziękuję wnuczkowi Karolowi za przekazanie informacji o dziejach ś.p. Stanisława,
pozyskanych od babci Danieli. Pozwoliły nam one poznać drogę do Boga i ślad, jaki pozostawił po swoich czynach śp. Stanisław Sokół. Modlimy się o zbawienie Jego duszy.