Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Dzisiaj jest: 25 Czerwiec 2018        Imieniny obchodzą: Dorota, Łucja, Wilhelm

Regulamin

REGULAMIN
Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach

ROZDZIAŁ I
WYPOŻYCZALNIA

I. PRAWO KORZYSTANIA

 Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.

1. Przy zapisie zgłaszający powinien:
a. okazać ważny dowód tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, prawo jazdy)
b. wypełnić kartę oświadczenia i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.

2. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie:
a) tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz
b) pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na druku oświadczenia biblioteki wydanego przez Bibliotekę i dokumentu tożsamości.

3. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna. Karta biblioteczna umożliwia korzystanie ze wszystkich filii Biblioteki na terenie gminy .

5. Kartę biblioteczną otrzymuje Użytkownik biblioteki przy zapisie. Pierwsze wydanie karty jest bezpłatne. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty bibliotecznej, opłata za wydanie duplikatu wynosi 10 zł.

6. Karta biblioteczna stanowi własność Biblioteki, a użytkownik, który zgłosi wniosek o likwidację konta bibliotecznego, jest zobowiązany do jej zwrotu.

7. Użytkownik wypożycza książki osobiście, okazując każdorazowo kartę biblioteczną lub dokument potwierdzający tożsamość. Karty bibliotecznej nie wolno nikomu odstępować.

8. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, który zablokuje konto. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.

9. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania i / lub adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-maila.

10. Użytkownik przychodzący do Wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

11.  W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich czytelników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

12.   Biblioteka może na pisemny wniosek użytkownika usunąć jego dane z bazy użytkowników, o ile nie posiada on nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do Biblioteki wynikających z niniejszego Regulaminu.

II.  WYPOŻYCZANIE

1. W wypożyczalni obowiązuje system wolnego dostępu do półek.

2. Czytelnik wypożycza materiały biblioteczne osobiście.

3. Okresy wypożyczeń dla poszczególnych materiałów bibliotecznych są następujące:

- książki – 30 dni
- czasopisma – 30 dni
- materiały audiowizualne – 30 dni

4. Wypożyczyć można jednorazowo 3 materiały biblioteczne na okres nie dłuższy niż 30 dni. Więcej– za zgodą bibliotekarza. Po upływie 30 dni istnieje możliwość prolongaty.

5. Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin zwrotu materiałów bibliotecznych (np. tydzień), jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, literatura popularnonaukowa, podręczniki itp.).

6. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego, jeżeli Czytelnik zwróci się z taką prośbą przed upływem terminu zwrotu i danej pozycji nie zamówił inny Użytkownik Biblioteki. Prolongować termin zwrotu można trzy razy. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej.

7. Jeżeli termin zwrotu przypada na dzień, w którym Biblioteka jest nieczynna, wypożyczone materiały należy zwrócić w najbliższym dniu roboczym.

8. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

9. Po upływie terminu zwrotu książek Biblioteka nie dokonuje prolongaty.

10.  Na życzenie Czytelnika Biblioteka może zamówić lub zarezerwować materiały biblioteczne lub Czytelnik może dokonać tych czynności sam przez Internet.

11.  Czytelnik korzystający z katalogu on-line po zalogowaniu w systemie, ma możliwość zamówić lub zarezerwować zbiory.

a. Zamówienie (dotyczy zbiorów wypożyczonych przez innego Czytelnika)

-  o realizacji zamówienia Czytelnik jest powiadamiany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

b. Rezerwacja (dotyczy konkretnego egzemplarza dostępnego w danym momencie w Bibliotece)

-  rezerwacje są realizowane następnego dnia.

12.  Rezerwowaną książkę należy odebrać w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia złożenia rezerwacji, w przeciwnym razie zostanie ona udostępniona innemu użytkownikowi, a rezerwacja zostanie skasowana. Maksymalnie można zarezerwować 3 książki.

13.  Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych korzysta się wyłącznie na miejscu.

14.  Czytelnik, który nie uregulował opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, nie może wypożyczać do czasu wpłacenia należności. 

II. KAUCJE

1. Biblioteka może pobrać kaucję w przypadku, gdy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem terenu obsługiwanego przez bibliotekę.

2. Wysokość kaucji ustala bibliotekarz, w wysokości 10 zł lub wyższej za jeden wypożyczony wolumin, w zależności od rynkowej wartości wypożyczanego materiału. Wysokość kaucji określa bibliotekarz.

3. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, winien poinformować o tym bibliotekę trzy dni przed terminem wycofania.

4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni przez Czytelnika, kaucje nieodebrane przechodzą na dochody Biblioteki.

III. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną 
i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.

3. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiału bibliotecznego czytelnik jest zobowiązany do jego odkupienia. Jeżeli to niemożliwe, Czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 2-krotnej aktualnej ceny rynkowej zagubionego bądź zniszczonego materiału.

4. Za zgodą bibliotekarza Czytelnik może dostarczyć zamiast zagubionego lub zniszczonego materiału inny tej samej wartości – jeżeli będzie dla Biblioteki użyteczny.

5. Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.

IV. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony Regulaminem Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,10 zł za każdy dzień po terminie zwrotu.

2. Za każde wysłane upomnienie Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 2,00 zł + opłata za przetrzymanie w wysokości 0,10 zł od książki za każdy rozpoczęty dzień po terminie zwrotu.

3. Wpłaty wynikające z niniejszego Regulaminu w stosunku do użytkowników, którzy nie ukończyli 13 roku życia, wnoszone są przez  ich rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II
CZYTELNIA

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy.

2. Korzystanie jest bezpłatne.

3. Zgłaszający się jest zobowiązany przedstawić u dyżurnego bibliotekarza kartę biblioteczną lub dowód tożsamości.

4. Użytkownik po wpisaniu do zeszytu odwiedzin imienia i nazwiska zajmuje miejsce wskazane przez bibliotekarza.

5. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.

6. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca udostępnione książki i czasopisma.

7. Zbiorów czytelni nie wypożycza się do domu.

8. Za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych materiałów, użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości ustalonej przez Bibliotekarza w zależności od stopnia uszkodzenia wartości użytkowej.

9. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych.

10.  Na drukowanie, kopiowanie itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

11.  W czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich czytelników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

ROZDZIAŁ III
CZYTELNIA KOMPUTEROWA

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z dostępu do komputerów i Internetu mają wszyscy Użytkownicy zapisani do Biblioteki, zobowiązujący się do przestrzegania Regulaminu.

2. Stanowiska komputerowe służą zgodnie z charakterem Biblioteki do celów informacyjnych i edukacyjnych. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.

3. Czytelnik na czas korzystania z czytelni komputerowej pozostawia kartę biblioteczną lub ważny dokument tożsamości i wpisuje się do rejestru.

4. Czas korzystania z komputera 1 osoby w danym dniu wynosi 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie osób czekających na dostęp do komputera. Bibliotekarz ma prawo ograniczyć czas dostępu do komputera, w przypadku większej liczby chętnych.

5. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.

6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

7. Czytelnikowi zabrania się instalowania programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach oraz wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu.

8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

9. Za spowodowane zniszczenia materiałów lub sprzętu użytkownik ponosi koszty w pełnej wysokości, które umożliwią naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.

10. Drukowanie należy zgłaszać bibliotekarzowi.

11. Opłatom podlegają:

  • drukowanie 1strony tekstu A4 (czarno-białej) - 0,40 zł,
  • drukowanie dwustronnie tekstu A4 (czarno-białej) - 0,80 zł
  • drukowanie 1 strony grafiki lub tekstu z elementami grafiki A 4 (czarno-białej) – 1,00 zł,

12.  Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.

13.  Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

14.  Jeżeli pliki wygenerowane i zapisane w trakcie pracy na stanowisku komputerowym zawierają osobiste notatki czy dane osobowe, użytkownik ma obowiązek usunąć je z dysku komputera po zakończeniu pracy. Bibliotekarz będzie sukcesywnie usuwać z dysku wszystkie dane zapisane przez korzystających ze stanowiska.

15.  Zabronione jest używanie stanowisk komputerowych w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

16.  Korzystanie ze stanowisk komputerowych należy zakończyć najpóźniej 10 minut przed zamknięciem placówki.

17.  Podejmowanie działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych, dezorganizację sieci komputerowej, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, a także przeglądanie stron www  i/lub korzystanie z materiałów własnych zawierających treści pornograficzne oraz sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego jest niedozwolone.

18. W czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich czytelników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

19.  Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki. Skargi, wnioski i uwagi można zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej Dyrektorowi.

 

ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE

1.Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.

2. Skargi, wnioski i uwagi można zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej Dyrektorowi Biblioteki.

3. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa

do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

4. Dyrektor Biblioteki  ma prawo zamknąć na określony czas Bibliotekę i Filie biblioteczne lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu szkolenia, awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

5. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie internetowej Biblioteki: www.bibliotekajerzmanowice.pct.net.pl oraz w poszczególnych filiach Biblioteki

6. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 20132 roku.

Załącznik

       do Zarządzenia Dyrektora Nr 4/2013 z 30.08.2013 r.                                                                                                                                                       

 

CENNIK REGULAMINOWYCH OPŁAT BIBLIOTECZNYCH

RODZAJ OPŁATY

OPŁATA

Kaucja zwrotna

20,00 zł/
lub więcej za 1 wolumin

Wydanie karty bibliotecznej

bezpłatnie

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej

10,00 zł

Upomnienia

aktualnie obowiązujący cennik

Opłata za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych

0,10 zł
za każdy dzień po terminie zwrotu

Zniszczenie, uszkodzenie, utrata materiałów bibliotecznych

Należność szacowana wg wartości szkody nie mniej niż aktualna wartość rynkowa

Wydruki z komputera, ksero – 1 strona A4

0,40 zł

Wydruki z komputera, ksero–1 strona A4–grafika

1,00 zł

 Niniejszy cennik obowiązuje od 01 września 2013r.

 Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.

 

 


di.jpg
dk.jpg
2011 Regulamin.
Powered by Joomla 1.7 Templates